مجموعه بزرگ سلطان ماهی خزر مرکز پرورش ماهی های دریایی و فروش ماهی زنده

مدیریت مجموعه سلطان ماهی خزر جناب دکتر مصطفی تاتیان همواره سعی بر پرورش ماهی باکیفیت با استفاده از علم روز و بهرگیره ی از آب دریا را داشته.تا کنون اکثر مشتریان این مجموعه رضایت کامل از کیفیت ماهی ها داشته اند

سلطان ماهی